KNIHOVNA TRNKOVA

Olomouc, 2020

AUTOŘI
Ing. ach. Alice Michálková
Ing. arch Petr Imrich
Ing. Marek Brejcha

Trnkova (urbanismus)
Sídliště. Geometrický urbanismus rozlehlých bloků. Od centra odstřiženo čtyřproudou tepnou
Velkomoravské ulice. Rozděleno dopravně řešenou Zikovou.Tramvajová trať. Zastávka. Monofunkční
domy panelové výstavby. Nedefinované prostory s úzkými cestami, poddimenzovanými odstavnými
plochami a nestrukturovanou zelení. Občanská vybavenost minimální. Chybí hierarchizace prostor
a veřejná prostranství městského typu. Regulační plán pouze popisuje stav území a navyšuje počet
parkovacích stání. Potenciál území s ohledem na veřejná prostranství zůstává nepojmenován.
Knihovna v území příležitost pro vytvoření veřejného prostranství městského typu, živého lokálního
centra,orientačního bodu v území.

Kotelna (stav)
Dům v prostoru neurčité zeleně. Před stavbou příjezd k parkovištím. Přes ulici asfaltová plocha
s odstavnými stáními. Podél Zikovy segment stromové aleje. Modulová stavba technické infrastruktury
s komínem. Shodné stavby v sídlišti opakovaně. Přízemní konstrukce s nosným železobetonovým
skeletem a dřevěnou vazníkovou střechou. Technický stav bez zjevných problémů. Založení a únosnost
neznámá. Nádstavba provozu s požadavkem na vysokou únosnost problematická. Pro požadovaný
program malé. Zbytečná regulace zastavěné plochy v území.

Pobočka městské knihovny (zadání)
Malá knihovna, mediatéka, čítárna, pracovna, studovna, herna, útočiště. Program s přesahem k funkci
komunitního centra pro vzdělávání, klidné volnočasové aktivity, oddych a dialog napříč generacemi
a sociálními vrstvami. Demokratický prostor přístupný, otevřený, bezpečný a inspirativní.

Koncept (idea)
Jednoznačná potřeba veřejného prostranství jako kultivovaného místa pro setkávání, besedu,koncert,
trh. Agora vymezena zachovanou strukturou nosné konstrukce kotelny. Znovuobjevené nádvoří základ
nového Místa. Stavba veřejné instituce přiléhá k prostoru agory. Prostor vymezuje, ale neuzavírá.
V centru širšího náměstí stávající strom. Místo pro čekání, rande, sraz dětí před výletem. Pítko.
Malé udržované květinové záhony. Tramvajová zastávka „U Knihovny“. Potenciál propojení i přes
ulici směrem k Rožňavské. Příčný mikroprostor, který oživuje a narušuje linearitu a dopravní uniformitu
Zikovy ulice. Pobočka jako jednoduchý přízemní objekt v kontrastu s okolními vysokými domy. Zelená
střecha pohledová krajina. Jednoznačná kompozice se společenskou částí a zázemím v bočním traktu.
Prostor čítárny se otevírá do veřejného prostranství průhledem přes svislé dřevěné pohyblivé vertikální
slunolamy. Čítárnu lemuje knihovna s horním nepřímým osvětlením. Pohyblivé
krajní díly knihovny vytváří polooddělené prostory herny a besedního sálu či klidné studovny. Přirozeně
bezbariérový objekt bez schodišť a výtahů. Vstup přímo do prostoru čítárny přes prosklené zádveří.
Vstřícná jednoduchá recepce. Přehledné a bezpečné místo. Inspirativní zákoutí knihovny a hravé
multifunkční podium. Jemné barevné akcenty v základní barevné škále CMYK odkazující k procesu
vzniku tiskovin a knih. Periskop pro pozorování světa kolem nás.

Doprava
Odsunutí druhotného vjezdu do parkovacích ploch dál od křižovatky Trnkova/ Zikova. Komunikace
propojena na západní straně území (zrušení objektu čp. 615). Parkoviště před obytnými domy příčné
oboustranné, protnuté krátkými kolmými chodníky připojenými na hlavní trasu podél Zikovy. Nové
vstřícné křížení s vjezdem do parkovacího domu s obchodním parterem a třemi parkovacími podlažími.
Příčná parkovací stání na vjezdu do Trnkovy ulice zrušena, pouze 2 chráněná místa. Předpokládán
zvýšený pohyb chodců mezi novým náměstím a komerčními prostory pod parkovištěm.

Zeleň
Nový prostor přestává být odstupovou zelení. Stávající fragment aleje podél Zikovy dosazen jako
blok zeleně. Krajní javor sadovnicky ošetřen. Solitér na náměstí. Nová jednostranná alej při Trnkově
ulici vymezující prostor náměstí. Vysokokmeny se založenou korunou. Kvetoucí, na podzim barví do
červena. Nová příčná alej drobnějších stromů ukončuje prostor před bytovým domem. Směrovka
do zeleného parku vnitrobloku na podzim září žlutou. Zeleň náměstí je udržovaná. Prostor oživují
štěrkové trvalkové záhony. Záhonů jen omezený počet, ale výrazně zvyšují pocit, že na Místě městu
záleží. Zelená střecha pobočky tvoří pohledovou krajinu. Extenzivní zeleň s geometrickou kompozicí
barevných ploch koberce rozchodníků. Kapénková závlaha pro horké dny. Údržba jednou ročně.

Konstrukce
Stavba kotelny redukována na nosný skelet. Beton očištěn a otryskán. Horní lem průvlaků překryt
spádovaným plechem s minimálním přesahem. Prefabrikované železobetonové rámy v základním
modulu 9 x 6 m o konstrukční výšce 4 m. Prosklená strukturální fasáda otevírá pohled do náměstí.
Vnější plášť do ulic je skládán ze sendvičových prefabrikovaných betonových panelů. Betonová fasáda
nese otisk struktury šablony vkládané do bednění. Prosklené části chráněny dřevěnými pohyblivými
vertikálními slunolamy. Slunolamy mají oplechovanou hranu s barevným akcentem ve škále CMYK.
Zavřené slunolamy s úzkými střílnami tvoří fasádu bočního křídla zázemí. Konstrukci nosných rámů
kryje profilovaný plech s tepelněizolačním souvrstvím a skladbou zelené střechy. Střecha je prostřižena
dvěma podélnými úzkými světlíky s bočním pásovým prosklením. Hlavní vstup přes prosklené zádveří.
Akcenty barevných dveří s větrací mříží, s nadsvětlíkem. Barevný periskop. Akustický podhled
z perforované překližky s pohltivou vrstvou. Jednolitá drátkobetonová podlaha s hlazeným povrchem.
Vnitřní stěny tvoří police s knihami. Parapetní průběžná lavice, v níž je přiváděn do prostoru vzduch
a teplo. Vzduch odváděn z boční stěny světlíku. Venkovní plocha náměstí s kobercem z žulové řádkově
kladené dlažby. Výrazné vodící linie vymezující hlavní osy pohybu chodců.

Interiér
Interiér jako prostor pro inspiraci a snění. Kontrast přehledné čítárny a intimní části knihovny.
Do prostoru osazená nižší část knihovny je průchozí. Otočení bočních dílů knihovny vymezuje na jedné
straně prostor dětského oddělení, besedy, učebny, herny a na druhé studovnu a čítárnu dospělých.
Vysoké knihovny jako symbol. Požadovaná kapacita knižního fondu v dostupné výšce. Knihovny
z překližky s vkládanými prvky polic, šuplíků, displejů. Čalouněné niky pro klidné snění, podium pro
besedu a hru. Menší asymetrické stolky pro odložení knih. Studijní místa různého typu s modulovými
stoly s centrálními podnožemi. Stohovatelné židle a křesílka z recyklované plsti s barevnou ocelovou
podnoží. Dlouhá otevírací doba. Prostor agory a náměstí jako součást interiéru.