SPORTOVNÍ LÁZNĚ SANATORKA

Šumperk 2018

Atchitektonická studie 2017
Projekt pro umístěnbí stavby 2018

AUTOŘI
ing. arch. Alice Michálková
Ing. Marek Brejcha
Ing. Arch. Petr Imrich

SPOLUPRÁCE
STATIKA Olomouc, s.r.o.
ING MICHAL DVOŘÁČEK – MULTIART
Ondřej Kuba | dopravní stavby
Ing. Petr Götthans

Projekt výstavby Sportovních lázní v areálu bývalého plicního sanatoria v Šumperku a úprava navazujících ploch. Návrh řeší hlavního objekt sportovních lázní v místě demolované původní stavby sanatoria a podružné navazující objekty letních šaten, energocentra, venkovních tenisových kurtů a multifunkčního hřiště v přiléhajících plochách.
Součástí projektu jsou inženýrské sítě sloužící novým objektům, nové přípojky areálu, úpravy stávajících inženýrských sítí a celkové řešení nakládání s dešťovými a odpadními vodami. Projekt řeší také nové zpevněné komunikace a parkovací plochy a sadové úpravy vymezené plochy stavby.